BELEIDSPLAN Stichting Good News Foundation

Royston C. den Hartog

Januari 2015


Inleiding

In Nederland hebben we het vaak over overlast. Mensen hebben overlast van buren, blaffende honden, huilende baby’s, hangjongeren noem maar op. Je kan het zo gek niet bedenken of mensen hebben daar overlast van.

Wij zijn Caribische Nederlanders woonachtig in Nederland en we maken ons zorgen om onze landgenoten die misschien ook overlast bezorgen. Tevens willen we hulp bieden aan een ieder die hulp behoevend is. Allochtoon of autochtoon. Mensen bij te staan, door het bezoeken van zieken, bejaarden, gedetineerden, alsmede zorgdragen voor dak-en thuislozen, weduwen en wezen.

Een aantal van onze landgenoten zijn door onnoembare omstandigheden diep in de problemen terechtgekomen. Ze zijn aan de drugs, alcohol of in andere psychosociale problemen geraakt. Gedetineerd of net op vrije voeten. De problemen stapelen zich op en de vicieuze cirkel is met geen mogelijkheid te doorbreken.

Met dit plan van aanpak willen wij u bij de hand nemen en u leiden naar een, voor dit doelgroep, passende oplossing.   

De oprichter
Royston C. den Hartog
De heer Den Hartog is op Curaçao geboren. 

Het ontstaan van de stichting

Sinds de heer Den Hartog  zich in Nederland heeft gevestigd is hij bezig geweest te zoeken naar een manier om zijn landgenoten en anderen te helpen. Hij maakt zich zorgen met name over de situatie van de Caribische Nederlanders in Nederland. De nieuwsberichten zijn verontrustend. Van velen is bekend dat ze verslaafd zijn of in andere psychosociale of financiële problemen geraakt zijn en geen familie hebben waar ze op terug kunnen vallen. Ook woonruimte wordt een steeds groter probleem. Deze belemmeringen brengen met zich mee dat na een ontwenningsperiode toch weer sprake is van terugval  en dus meer overlast voor de omgeving. De ervaring leert dat we regelmatig te maken hebben met mensen zonder startkwalificaties, die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn en zonder beheersing van enig vakmanschap.

Afgelopen maanden zijn de ideeën uitgekristalliseerd en kan het plan nu aan u worden voorgelegd. De heer Den Hartog heeft een aantal bevoegde en enthousiaste mensen benaderd. Ze constateren met elkaar het probleem, hebben het aangenomen en zijn naar oplossingen gaan zoeken.  

Het plan zal een hoger resultaat boeken als de mensen waar we het over hebben de mogelijkheid krijgen om na bepaalde tijd terug te keren naar hun land. Ze zijn dan weer ‘thuis’ en krijgen nog steeds de hulpverlening die ze behoeven.

Het doel van de stichting

Het streven is om voornamelijk Caribische Nederlanders alleenstaande moeders, probleemjongeren en hun ouders  helpen en hun te begeleiden. Kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld; het stopt nooit vanzelf. Tegen al deze vormen van geweld in huiselijke kring kunnen we iets aan doen, hoe moeilijk dat ook is. Er wordt een trajectplan met ze opgesteld en samen wordt hieraan gewerkt. Ook wordt serieus gekeken naar eventueel terugkeer naar iemands geboorteland. In het thuisland verder rehabiliteren behoort ook tot de mogelijkheden.  

Het programma is zo opgesteld dat de cliënten korte intensieve cursussen en/of trainingen aangeboden krijgen waarbij ze één of meerdere vaardigheden leren.

Wij van de stichting Good News Foundation houden ons bezig met het volgende:

 1. Resocialisatie is een dienst die wij vanaf onze eerste ontmoeting met de cliënten inzetten. Door mensen regelmatig te spreken en begripvol te wijzen op zaken die anders c.q. beter aangepakt kunnen worden, ontstaat een vertrouwensrelatie. Het trainen van sociale vaardigheden en optimaliseren van zelfredzaamheid maken dat mensen weer zelfvertrouwen krijgen. Ze worden weer verantwoordelijk, krijgen weer zin om dingen aan te pakken, zijn vrolijker, krijgen inspiratie, creativiteit en integreren beter in deze maatschappij. Vaak zijn dit eigenschappen die jaren verborgen zijn gebleven.
 1. Re-integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt is een hele belangrijke peiler. We streven naar hoge mate van zelfredzaamheid. Het is van essentieel belang dat de deelnemers aan ons programma, na het doorlopen van het traject, in hun eigen levensonderhoud voorzien. Omdat wij het belangrijk vinden dat mensen duurzaam geplaatst worden zullen wij tijdens het traject samen met de cliënt op zoek gaan naar de kern van motivatie zonder de realiteit en de haalbaarheid uit het oog te verliezen.

 Extra diensten die onze stichting aanbieden zijn:

 • Pastorale zorg

Voor degene die het op prijs stellen bestaat de mogelijkheid om pastorale zorg te ontvangen van de voorganger van Words of Life Ministries. Wekelijks zijn er samenkomsten en iedereen is vrij om hieraan deel te nemen.

De stichting heeft diverse deskundigheid in huis of kan er makkelijk en snel aankomen. Natuurlijk hebben wij ook dienstverleners in huis die de cliënten in hun eigen taal kunnen toespreken en die sterk verbonden zijn aan het welbevinden van de deelnemers.

De stichting kiest ervoor om de lange termijn doelen als volgt te benoemen.

 • Resocialisatie
 • Reïntegratie
 • Repatriëring

De korte termijn doelen hebben alles te maken met de aanloop naar de lange termijn doelen. Hierbij kunnen we denken aan zelfredzaamheid en het bijbrengen structuur van waarden en normen door middel van sociale vaardigheidstrainingen. Dit kan individueel en/of in groepsverband worden aangeboden. Vervolgens activiteiten ontpooien die noodzakelijk zijn voor de instroom op de arbeidsmarkt.

Visie

We zien voornamelijk Caribische Nederlanders jongemoeders en probleemjongeren in Nederland die ten einde raad zijn en allen die psychosociale problemen hebben of dreigen te raken. Onze landgenoten die steeds ongelukkiger worden in een land die hun niet eigen is. We horen en lezen dat ze anderen tot overlast zijn. De groep heeft dringend passende hulp nodig. Daarnaast staan wij open voor een ieder die zich aanmeldt bij de stichting. Niemand wordt afgewezen. Er staat een team van vrijwilligers klaar om de groep te bedienen.

Missie

Een brug slaan voor Caribische Nederlanders en andere hulpbehoeftigen die willen werken aan een volwaardig menselijk bestaan. Het liefdevol begeleiden en ondersteunen van mensen die goede staatsburgers willen zijn en die bereid zijn de verantwoordelijkheid hiervoor te nemen.

Doelgroep

Voornamelijk Caribische mannen, vrouwen en jongeren met meervoudige problematiek op diverse gebieden in hun leven. Ons streven is om een multiculturele samenstelling van cliënten te bewerkstelligen. Te denken valt aan een verhoudingspercentage van 60/40% Kenmerken: Verslavingsproblematiek huiselijk geweld, psychosociale problematieken. Gebroken mensen, overlevingsgedrag; handelen gericht op de zeer korte termijn. Het niet nakomen van afspraken. Geen zelfdiscipline. Taal- en leerachterstand. Slechte werkhouding. Moeilijke thuissituaties, weinig zelfvertrouwen. Niet weten wat ze willen. Desinteresse. Schulden. Iedereen die onder één of meerdere bovengenoemde belemmeringen vallen kunnen zich aanmelden bij stichting Good News Foundation.

Aanpak

Mensen die bij ons aankloppen en die voldoen aan één of meerdere kenmerken  vermeld onder de doelgroep worden in trajecten opgenomen totdat zij als volwaardige burgers naar de maatschappij kunnen terugkeren;  geresocialiseerd tot respectvolle medeburgers.

Bij aanmelden gaat een uitgebreide intake vooraf, waarin belangrijke aspecten aan de orde komen.

Iedereen is medeverantwoordelijk voor de positieve uitkomst van de stichting. Ieder vrijwilligers is eigenaar van het project in de fase waarin het zich bevindt. Dat houdt concreet in dat het doel samen wordt gedragen.


De markt

Een groot gedeelte van de deelnemers komen zich persoonlijk aanmelden. Op het moment dat het bekend is dat de stichting bestaat. 

Stichting Good News Foundation is ook:

 • Gefocust

De focus ligt op de doelgroep, het probleem en de oplossingen. De werkhouding verslapt niet, maar blijft gefocust.

 • Gestructureerd

Heldere en duidelijke communicatie naar alle partijen.

 • Uniek

De stichting is niet zoals “iedereen”, maar uniek en onderscheidend door de waarden en manier van werken.

 • Geïnteresseerd

Allen die deel uitmaken van ons netwerk zijn oprecht geïnteresseerd in de doelgroep en de stichting.

Marketing en promotie

Hier volgt een kort en bondige beschrijving van de marketingmix van stichting Good News Foundation.

 • Plaats | Verkrijgbaarheid

Wij zijn op dit moment nog opzoek naar een gebouw in Zwolle die voldoet naar al onze wensen.  Wij verwachten een grote toename naar de vraag van onze dienstverlening.

 Gemeentelijke overheden, fondsen, zelfstandigen en particulier hebben een belangrijke rol in het voorzien van maatschappelijke en/of financiële ondersteuning.

 • Promotie | Imago en boodschap

Stichting Good News Foundation  wil het imago hebben van liefdevolle en professionele dienstverlening in een huiselijke setting.

 • Middelen | uitvoering

- Relatiebeheer, alle vrijwilligers en zorgprofessionals die zich willen inzetten voor de mensen met verschillende problemen c.q. huiselijk geweld en probleemjongeren en hun families.

  - Words of Life Ministries | Radewijnsstraat 1, 8022 BG Zwolle |

  Gespecialiseerd in de geestelijke zorg

We maken gebruik van ondersteunende promotiemateriaal zoals folders en brochures, websites en sociaal media. Daarnaast worden er spreekbeurten gehouden  in kerken en op conferenties. In diverse media zal in de vorm van advertenties de stichting onder de aandacht van het grote publiek worden gebracht.

 • Personeel

Van groot belang is dat iedereen die zich op de één of andere wijze inzet voor de stichting goed op de hoogte zijn van de kwaliteit van de dienstverlening. Natuurlijk zal de stichting vrijwilligers en stagiaires de mogelijkheid bieden om zich te verdiepen in de zorg.

 

De werkmethode

Fase 1

Ter voorbereiding op herintreding in de maatschappij worden, nog steeds onder begeleiding, cursussen aangeboden. Indien nodig begeleiden wij hen hiervoor ook naar andere instanties. Verbetering van sociale vaardigheden wordt aangeboden. Deze fase neemt maximaal één jaar in beslag. Met grote nadruk wordt nu gewerkt aan versterking van de zelfredzaamheid. Stichting werkt samen met Stg. Mesias International in Nicaragua.

Fase 2

Ook nadat Fase 1 is afgerond houdt de stichting vinger aan de pols. Van de partners over de grens ontvangen we een rapportage van de voortgang c.q. nazorg van de persoon. Regelmatig zal een bestuurslid of medewerker van de stichting de zakenpartners persoonlijk bezoeken om na te gaan of alle gemaakte afspraken daadwerkelijk worden nagekomen.

Nazorg

De hele aanpak ademt zelfredzaamheid. Toch zijn we van mening dat nazorg minstens zo belangrijk is als de uitstroom.

Concurrentie

Stichting Good News Foundation in Zwolle heeft voornamelijk  Caribische Nederlandse hulpverleners/vrijwilligers die bereid  zijn om ons doelgroep een warm hart toe te dragen.

  

Begeleiding

De gesprekken die volgen geven nieuwe levensinzichten en doelen. Na de  begeleiding leren de cliënten meer zelfstandigheid en verantwoordelijk met vrijheid om te gaan.

Bestuur

Binnen de stichting is er een team van mensen die steeds erop toeziet dat de doelen van de stichting worden nagekomen. Dit bestuur bestaat uit de voorzitter van de stichting, de penningmeester en de secretaris. Hiernaast zijn er ook anderen die adviserende functies hebben op het gebied van functioneren en financiën. De taak van het bestuur heeft, ten aanzien van de stichting, een controlerende functie.

Tot slot

Bij het lezen van dit beleidsplan hopen wij u inzicht te geven in hoe we menen een oplossing te hebben gevonden voor een steeds groter wordend probleem.

Onze werkwijze is in vele opzichten gebaseerd op groepsdynamiek maar wij verliezen het individueel aspect niet uit het oog.

We zijn ervan overtuigd dat binnen afzienbare tijd we met z’n allen de vruchten plukken van deze doelgerichte maar tevens liefdevolle aanpak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 


Heeft u een vraag of hulp nodigschroom dan niet en neem contact met ons op!

STG. GOOD NEWS FOUNDATION
   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.