Heden, *,

verschenen voor mij, Mr. Maximiliaan Johan Leo Marie Baron van Hövell tot Westerflier, notaris te Wijchen:

 1. de heer ROYSTON CORNELIS DEN HARTOG, wonende te 8016 LS Zwolle, Wolthuismarke 136, geboren op drie mei negentienhonderd eenenvijftig te Curaçao, houder van paspoort nummer: NNDLC72L0, uitgegeven te Nijmegen op negentien mei tweeduizend elf, thans ongehuwd en niet geregistreerd als partner;`
 2. mevrouw ROXIANNE MARIE DEN HARTOG, wonende te 6605 SR Wijchen, Sluiskamp 3240, geboren op eenendertig augustus negentienhonderd tweeënvijftig te Curaçao, houdster van Nederlandse identiteitskaart nummer: IWF991833, uitgegeven te Wijchen op achtentwintig september tweeduizend elf, gehuwd;
 3. mevrouw MARISOL MARIANETTE CORNELIA DEN HARTOG, wonende te 6605 CM Wijchen, Hoogmeer 1950, geboren op zevenentwintig augustus negentienhonderd drieënzestig te Aruba, houder van paspoort nummer NN679B5L1, uitgegeven te Wijchen op negenentwintig augustus tweeduizendveertien, gehuwd.

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

STATUTEN

Naam en Zetel en Moto

Artikel 1

 1. De stichting is een zelfstandig onderdeel van het kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 Boek 2 Burgerlijk wetboek van het Kerkgenootschap Words of Life Ministeries, draagt de naam: STICHTING GOOD NEWS FOUNDATION.
 2. Zij heeft haar zetel in Zwolle.

Doel

Artikel 2

 1. De stichting heeft ten doel om als algemeen nut beogende instelling (hierna genoemd ANBI) en met in achtneming van Johannes 6:68 waarin staat: Het eeuwig woord van God is het woord dat eeuwig leven geeft, dat de redding is door Jezus Christus als de enige ware hoop voor de mens
 2. De stichting heeft ten doel: gesteld om te voorzien in de behoefte aan hulpverlening naar Bijbelse normen aan mensen in nood, ongeacht afkomst en het bevorderen van participatie, autonomie en zelfredzaamheid van mensen binnen hun sociale en maatschappelijke verbanden.
  Zij doet dit vanuit de overtuiging dat er voor ieder mens hoop is.
 • Het ontwikkelen, uitvoeren en organiseren van activiteiten welke bijdragen aan de vorming van de jeugd en behoeftigen zoals: gevangenen, wezen, daklozen, verslaafden, hang jongeren, jongeren met een zeer problematische ontwikkelingsgeschiedenis die op verschillende leefgebieden zijn vast gelopen.
 • Creëren van een gezonde opvoedingsklimaat, waarbinnen jongeren met ernstige ontwikkelings- en/of leerproblemen een reëel kans worden aangeboden om zich te ontwikkelen.
 • De stichting wil kinderen die in de knel zitten, graag helpen door gesprekken of e-health, maar ook door ze te bezoeken waar ze tijdelijk zijn opgenomen.
 • Het bezoeken en begeleiden van gedetineerden alsmede verzorging en begeleiding van (ex)gedetineerden bij het terugkeer in de maatschappij.
 • Het bezoeken van zieken en bejaarden, alsmede zorgen voor dak- en thuislozen, weduwen en wezen
 • Het ontwikkelen, uitvoeren en organiseren van activiteiten welke bijdragen aan de vorming van jeugd en volwassenen op christelijk gebied
 • Cursussen en workshops geven.
 • Een Kringloop: verkoop van tweedehands spullen.
 • Het begeleiden en bezoeken van personen afkomstig van of hun roots hebbende in de ex Nederlandse Antillen, Aruba en BES eilanden, die woonachtig zijn in Zwolle en omgeving.
 • Het ondersteunen en begeleiden van depressieve mensen, het verdriet van het verlies van een geliefde helpen verwerken, ondersteunen bij relatieproblemen en angsten.
 • Wij doen aan en ondersteunen zendingswerk in de ruimste zin van het woord, zowel in Nederland als in het buitenland.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 1. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle wettige middelen zodat doelen kunnen worden gerealiseerd.
  Geldmiddelen: vrijwillige bijdragen van derden, donaties en alle andere wettige
  Vanuit deze visie bieden wij een integrale begeleidingspakket aan dat gericht is om jongeren en behoeftigen te ondersteunen in het ontwikkelen van de juiste attitude en gedrag.
 2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 3

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. De bestuursleden worden door het bestuur benoemd en geschorst casu quo ontslagen.
 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
 3. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Bestuursleden zijn onbeperkt
 4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
 5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
  Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 6. Het voornoemde Kerkgenootschap heeft het recht om een extra bestuurslid te benoemen, te schorsen en/of te ontslaan en/of te vervangen.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
 3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
 4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

 

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5

 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald of aanliggende gemeente, doch met instemming van alle bestuurders kan een bestuursvergadering ook elders worden gehouden.
 2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elke maand een vergadering gehouden.
 3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
 4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
 5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
 7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
 8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

 1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
 2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
 4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
  Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.
  Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

 

Bestuur: defungeren

Artikel 7

Een bestuurder defungeert:

 1. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
 2. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 3. door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden;
 4. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
 5. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

 

Vertegenwoordiging

Artikel 8

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders van het dagelijks bestuur.
 3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 kan tegen derden beroep worden gedaan.
 4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen administratieconsulent dan wel een commissie bestaande uit niet dagelijkse bestuurders of indien en zodra twee bestuurders dat erna door een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

 

Reglement

Artikel 10

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, mede ter uitvoering van de doelstelling waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

 

Statutenwijziging

Artikel 11

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Indien en zolang de stichting is gerangschikt als ANBI is voor wijziging van artikel 2 en 3, artikel 12 lid 3 en deze zinsnede de schriftelijke toestemming vereist van het betreffende orgaan van de belastingdienst. Eenzelfde eis als die ten behoeve van de belastingdienst geldt ook voor voornoemde Kerkgenootschap. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
 3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

 

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld, met dien verstande dat het liquidatiesaldo dient toe te komen aan een zoveel mogelijk gelijk doel als in artikel 2 bepaald. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld, met dien verstande dat het liquidatiesaldo dient toe te komen aan een zoveel mogelijk gelijk doel als in artikel 2 bepaald en ANBI.
 4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

 

Slotbepalingen

Artikel 13

 1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
 2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
 3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december tweeduizend veertien.

 

Slotverklaring

Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting:

Voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie:

 1. voorzitter: de heer R.C. den Hartog voornoemd;
 2. penningmeester: mevrouw R.M. den Hartog voornoemd;
 3. secretaris: mevrouw M.M.C. den Hartog voorgenoemd.

Volmacht tot rectificatie

De comparanten geven bij dezen aan ieder van de medewerkers van het kantoor van mij, notaris, volmacht om, in geval mocht blijken dat het in deze akte vermelde niet juist is, deze akte zodanig te rectificeren, voor zover het in deze akte bepaalde afwijkt van hetgeen is overeengekomen, alles met het recht van substitutie.

WAARVAN AKTE is verleden te Wijchen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard in te stemmen met beperkte voorlezing van de akte, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen..

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.

Heeft u een vraag of hulp nodigschroom dan niet en neem contact met ons op!

STG. GOOD NEWS FOUNDATION
   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

STEUN Stg. Good News Foundation

Stichting Good News Foundation is voor de realisatie van zijn doelstelling geheel afhankelijk van donaties en sponsoring van instellingen, bedrijven en particulieren.

Ondersteunt u onze doelstelling en wilt u dat probleem gezinnen en jongeren, gebruik kunnen blijven maken van een vrijwilliger?
Steun Stg. Good News Foundation NL 84 ABNA 0555636291 |  fiscalenummer 8544 71 108

Online Doneren met PayPal

22 oktober 2014  is Stichting Good News Foundation opgericht,  op dit moment  zijn wij opzoek naar een geschikte pand voor al onze activiteiten in Zwolle.

Ondertussen zijn we te bereiken bij Wijkcentrum de Terp Radewijnsstrat 1, 8022 BG Zwolle , Iedere woensdagavond tussen 20.00-22.00 uur